BDO – dobra wiadomość dla przedsiębiorców — odroczony termin rejestracji w bazie

Data publikacji: 5 marca 2020 12:08 | Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020 13:49 | Kategorie: Aktualności, Porady, Vademecum Przedsiębiorcy


BDO jest rejestrem danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Choć nowy system miał na celu poprawę kontroli nad zarządzaniem odpadami, wprowadził ogromne zamieszanie wśród przedsiębiorców i księgowych. Odpowiedzią na informacyjny chaos są korzystne dla właścicieli firm zmiany. Co się zmieniło? Sprawdź.

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jego częścią jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Kogo obowiązuje BDO?

Obowiązek rejestracji w bazie BDO mają wszystkie podmioty oznaczone w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Zapisy dokumentu wskazują konkretne rodzaje działalności, obligujące przedsiębiorców do samodzielnej rejestracji. Definiują także sytuacje, w których marszałek województwa dokona wpisu do rejestru z urzędu.

Przykład. Rejestracji w BDO na wniosek podlegają m.in. przedsiębiorcy, wprowadzający do obrotu oraz oferujący klientom torby foliowe (np. właściciele sklepów). Wpisu muszą dokonać także ci, wytwarzający śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi.

Marszałek dokona wpisu z urzędu, m.in. w sytuacji, gdy przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Listę podmiotów, które nie podlegają rejestracji, znajdziesz w art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach. Są to m.in.:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
  • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
  • podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady.

Rejestracja do BDO jak to zrobić?

Aby dokonać rejestracji w BDO, musisz złożyć wniosek rejestracyjny do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Możesz zrobić to online na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Jeśli musisz uiścić opłatę rejestrową (podmioty zwolnione z opłaty określa ustawa), dołącz do wniosku potwierdzenie wpłaty. Kiedy marszałek dokona wpisu i nada Ci indywidualny numer rejestrowy, poinformuje o tym drogą elektroniczną. Jeśli złożysz kompletny i poprawny wniosek, wpis uzyskasz w ciągu 30 dni.

Ważne: jeśli podlegasz opłacie rejestrowej, pamiętaj o umieszczaniu numeru rejestrowego na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów oraz wszystkich innych dokumentach sporządzanych w związku z działalnością.

Ile wynosi opłata rejestrowa?

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, opłata wyniesie 100 zł. Jeśli nim nie jesteś – 300 zł.

 Kary za brak wpisu do BDO

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracji w BDO, mogą boleśnie odczuć skutki swojego niedopatrzenia. Brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym może skutkować karą grzywny, a nawet karą aresztu. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru, możesz otrzymać administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 zł aż do 1 000 000 zł!

Do kiedy należy dokonać rejestracji w BDO?

Zgodnie z pierwotną wersją ustawy obowiązku rejestracji do BDO przedsiębiorcy musieli dokonać do końca 2019 roku. Podstawowa faza testowa platformy ujrzała światło dzienne dopiero 16 grudnia. W ciągu ostatnich dni roku urzędników zalała więc ogromna fala wniosków.  Jak nietrudno zgadnąć, ręczne wprowadzenie ogromu dokumentów okazało się wyjątkowo czasochłonne. Wielu przedsiębiorców nie mogło więc legalnie pozbyć się odpadów. To jednak nie jedyne problemy wynikające z wdrożenia BDO.

Brak odpowiedniej kampanii informacyjnej sprawił, że wielu przedsiębiorców zobligowanych do dokonania wpisu w rejestrze dowiedziało się o tym zdecydowanie zbyt późno. Chaos informacyjny i brak odpowiednich rozwiązań pociągnął za sobą konieczność zmiany prawa.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o odpadach

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach, oraz o gospodarce odpadami. Co się zmieniło?

Zgodnie z nowelizacją:

  • przedsiębiorcy mogą do końca czerwca 2020 roku prowadzić ewidencję odpadową w formie papierowej. Dzięki temu zyskają więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów, instalację infrastruktury technicznej i zapoznanie się z nowym systemem;
  • do 31 lipca 2020 będą musieli wpisać dane z papierowych wersji do systemu elektronicznego BDO;
  • podmioty zarejestrowane w BDO mogą złożyć sprawozdania gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.;
  • w przypadku awarii po stronie administratora BDO, przedsiębiorcy mają prawo wystawić dokument ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO.

Na skutek nowelizacji prawa, do 30 czerwca 2020 przedsiębiorcy mogą przekazywać odpady na dotychczasowych zasadach, z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów. Okres na dokonanie obowiązkowej rejestracji przedłużono więc aż o pół roku.

Masz pytania w sprawie BDO?

Zadzwoń na specjalną infolinię. Dzwoniąc pod numer 22 37 50 50 uzyskasz pomoc merytoryczną oraz informacje na temat szkoleń i ich terminów. Konsultanci pracują w godzinach 8:00 – 15:00.

Autor: Patrycja Rozynek

Wróć do bazy wiedzy