Disclaimer

System maszfakture.pl

System maszfakture.pl chroniony jest prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Warunki korzystania z systemu maszfakture.Pl określa szczegółowo Regulamin oraz Licencja.


System maszfakture.pl składa się z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://maszfakture.pl/ (dalej jako: „Serwis Internetowy”) oraz aplikacji, które pozwalają na bezpieczne wysyłanie e-faktur z jednego systemu księgowego do systemu, z którego korzysta kontrahent lub biuro rachunkowe (łącznie zwane dalej jako: „System maszfakture.pl”, maszfakture.pl”). System maszfakture.pl tworzy zespół usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz aplikacji – programu komputerowego wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi ich integralną część. Opis wymagań, funkcjonalności oraz usług dostępnych w ramach Systemu maszfakture.pl wskazany jest w jego dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego. maszfakture.pl skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że Użytkownikiem Systemu maszfakture.pl może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.

Podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszą Licencją do autorskich praw majątkowych do Systemu maszfakture.pl jest spółka IDMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie (dalej jako: „Usługodawca”, „Dostawca”, „IDMK”).

§ 1

Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Systemu maszfakture.pl niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

§ 2

Usługodawca nie gwarantuje, że System MaszFakture.pl jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać System maszfakture.pl bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że System maszfakture.pl lub system lub sieć, na którym System maszfakture.pl jest zainstalowany i używany będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.

§ 3

Usługodawca licencjonuje System maszfakture.pl w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Systemu maszfakture.pl, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszej Licencji oraz w Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

§ 4

Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

§ 5

Informacje dostępne w ramach Systemu maszfakture.pl pochodzą od Użytkowników. Rola maszfakture.pl ogranicza się w tym wypadku do ich przekazania i udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem Systemu maszfakture.pl. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji. System maszfakture.pl ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji Użytkownika.