Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA z Systemu maszfakture.pl oraz Regulamin Serwisu Internetowego

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu. Korzystanie z Systemu maszfakture.pl lub serwisu internetowego maszfakture.pl oznacza akceptację zasad korzystania zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z ograniczeniami użytkowania w nim zawartymi. Niniejsze warunki korzystania z Systemu maszfakture.pl i serwisu internetowego maszfakture.pl mają taką samą skuteczność jak umowa podpisana własnoręcznym podpisem. Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze warunki, powinieneś zaprzestać korzystania z Systemu maszfakture.pl i serwisu internetowego maszfakture.pl. Przez korzystanie z systemu rozumie się w szczególności jego instalację, uruchomienie, ładowanie, kopiowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z systemu.

Serwis internetowy oraz system chronione są prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. System jest licencjonowany, a nie sprzedawany. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego oraz systemu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów I znaków dostępnych w jego ramach należą do usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Ochrona przyznana oprogramowaniu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w Serwisie Internetowym
 3. Cennik korzystania z Systemu maszfakture.pl
 4. Warunki korzystania z Systemu maszfakture.pl, licencja
 5. Faktury elektroniczne, proces zaufania użytkowników
 6. Klient, użytkownik
 7. Ograniczona gwarancja na System maszfakture.pl
 8. Ograniczenie odpowiedzialności
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Zachowanie poufności
 11. Postanowienia dodatkowe
 12. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy dokument określa wiążące zasady korzystania z Systemu maszfakture.pl oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl. Regulamin oraz inne dokumenty i informacje, do których odsyła, określają w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania umów, w tym Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu maszfakture.pl oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl; prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz innych osób korzystających z Oprogramowania lub Serwisu Internetowego maszfakture.pl; ograniczenia w korzystaniu z Systemu maszfakture.pl oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy dokument, jak i System maszfakture.pl oraz Serwis Internetowy maszfakture.pl skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że stroną Umowy Licencyjnej oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznej może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.

1.2. Właścicielem Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszym Regulaminem do autorskich praw majątkowych do Systemu maszfakture.pl jest spółka IDMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie (adres siedziby: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463219; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitał zakładowy w wysokości: 75.000,00 zł.; NIP: 9231693462; REGON: 302432639; adres poczty elektronicznej: bok@maszfakture.pl.

1.3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.3.1. APLIKACJA – program komputerowy instalowany na właściwym Urządzeniu (zgodnie z Dokumentacją) niezbędny do korzystania z wybranych funkcjonalności i usług Systemu maszfakture.pl. Opis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Aplikacji wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.2. BIURO KSIĘGOWE – Użytkownik Systemu maszfakture.pl prowadzący lub zamierzający prowadzić księgowość dla innego Użytkownika Systemu maszfakture.pl przy wykorzystaniu Systemu maszfakture.pl. Dokładna rola, zasady działania i funkcjonalności dostępne dla Biura Księgowego wskazane są w Dokumentacji. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się także do Biura Księgowego, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

1.3.3. CENNIK – cennik korzystania z Systemu maszfakture.pl przez Użytkowników, w tym Biura Księgowe dostępny na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.4. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, korzystania, działania, procedur i elementów Systemu maszfakture.pl, w tym Konta Klienta, Aplikacji, Modułu do wystawiania Faktur, Modulu OCR Faktur oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl niezbędny do prawidłowego korzystania z Systemu maszfakture.pl. Dokumentacja dostępna jest na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl w zakładce dotyczącej pomocy oraz w ramach Aplikacji w zakładce dotyczącej pomocy lub po kliknięciu klawisza F1.

1.3.5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.6. FAKTURA – dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla faktury, w szczególności ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

1.3.7. FAKTURA ELEKTRONICZNA – Faktura przesyłana w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

1.3.8. FIRMA – podmiot wprowadzony do Systemu maszfakture.pl przez Użytkownika objęty działaniem Systemu maszfakture.pl w zakresie przesyłania Faktur Elektronicznych, korzystania z Modułu do wystawiania Faktur lub Modułu OCR Faktur.

1.3.9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym maszfakture.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.3.10. Moduł do wystawiania Faktur – moduł Systemu maszfakture.pl umożliwiający Użytkownikowi za jego pomocą między innymi wystawianie i przechowywanie Faktur i ich przesyłanie za pomocą Systemu maszfakture.pl oraz generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) na podstawie informacji i danych wprowadzonych do Systemu maszfakture.pl przez Użytkownika. Opis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach tego modułu wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.11. Moduł OCR Faktur – moduł Systemu maszfakture.pl umożliwiający Użytkownikowi za jego pomocą rozpoznawanie i odczyt tekstu zawartego na Fakturach i ich przesyłanie za pomocą Systemu maszfakture.pl do systemów handlowych i księgowych. Moduł OCR Faktur korzysta z rozwiązań technologicznych dostarczanych przez Skanuj.to z o.o. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem swojego zintegrowanego systemu informatycznego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/ oraz zgodnie z regulaminem tego systemu zamieszczonym na w/w stronie internetowej. Opis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach tego modułu wskazany jest w Dokumentacji, na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/, w tym w regulaminie zamieszczonym na tej stronie.

1.3.12. KLIENT – Użytkownik będący stroną Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu maszfakture.pl lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się także do Klienta, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

1.3.13. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.14. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym maszfakture.pl będąca oznaczonym indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej) i hasłem zbiorem zasobów, informacji i funkcjonalności (w tym Modułu do wystawiania Faktur oraz Modułu OCR Faktur) w Serwisie Internetowym maszfakture.pl Usługodawcy umożliwiającym korzystanie z Systemu maszfakture.pl. Opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Konta Klienta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.15. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).

1.3.16. SYSTEM; SYSTEM maszfakture.pl – zintegrowany system obejmujący moduł do przesyłania Faktur Elektronicznych pomiędzy systemami księgowymi i handlowymi Firm Użytkowników, oraz moduł do wystawiania Faktur i Moduł OCR Faktur, na który składa się zespół Usług Elektronicznych (Konto Klienta, w tym Moduł do wystawiania Faktur) świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz programu komputerowego (Aplikacja) wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi ich integralną część – będący przedmiotem Umowy Licencji oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej między Klientem, a Usługodawcą. Opis wymagań, funkcjonalności oraz usług dostępnych w ramach Systemu maszfakture.pl wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.17. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Systemu maszfakture.pl oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl określający wraz z innymi dokumentami i informacjami, do których odsyła, wiążące zasady korzystania z Systemu maszfakture.pl oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.18. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS INTERNETOWY maszfakture.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną internetową: https://maszfakture.pl/ oraz jej poddomenami.

1.3.19. USŁUGODAWCA; DOSTAWCA – spółka IDMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie (adres siedziby: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463219; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitał zakładowy w wysokości: 75.000,00 zł.; NIP: 9231693462; REGON: 302432639; adres poczty elektronicznej: bok@maszfakture.pl.

1.3.20. UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia lub przedłużenia licencji na korzystanie z Systemu maszfakture.pl zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

1.3.21. URZĄDZENIE – sprzęt komputerowy (komputer, laptop i inne urządzenia spełniające wymagania wskazane w Dokumentacji) Użytkownika, na którym może być zainstalowana i używana Aplikacja.

1.3.22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

1.3.23. UŻYTKOWNIK – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z Systemu maszfakture.pl lub Serwisu Internetowego maszfakture.pl związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu maszfakture.pl lub Serwisu Internetowego maszfakture.pl, w tym z Usług Elektronicznych.

1.3.24. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Systemu maszfakture.pl, którego celem jest promocja Faktur Elektronicznych, ułatwienie elektronicznego obiegu Faktur oraz pozyskiwanie nowych Klientów. Dołączenie do Programu Lojalnościowego odbywa się w sposób automatyczny wraz z zarejestrowaniem się w Systemie maszfakture.pl, a jego zasady dostępne są dla zalogowanych Użytkowników Serwisu Internetowego maszfakture.pl w zakładce Program Lojalnościowy.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. Serwis Internetowy maszfakture.pl służy udostępnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z Systemu maszfakture.pl, którego jednym z elementów są Usługi Elektroniczne dostępne w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl, w tym wypadku Konto Klienta. Korzystanie z Systemu maszfakture.pl wymaga uprzedniego utworzenia Konta Klienta. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego maszfakture.pl, w tym Konta Klienta oraz korzystający z Systemu maszfakture.pl obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.2. W Serwisie Internetowym maszfakture.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta.

2.2.1. Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracji oraz (2) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny przesłany na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej. Wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracji może nastąpić także przez Usługodawcę za zgodą Użytkownika, w takim wypadku konieczne jest jednak potwierdzenie przez Użytkownika chęci utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny przesłany na podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz zmiana hasła niezwłocznie po aktywacji Konta Klienta. Zmiana hasła następuje poprzez kliknięcie w link odsyłający do formularza umożliwiającego reset hasła znajdujący się w wiadomości powitalnej przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

2.2.2. Każdorazowo utworzenie Konta Klienta wymaga akceptacji jego utworzenia przez Usługodawcę – akceptacja utworzenia Konta Klienta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem, że Usługodawca zastrzega sobie prawo braku akceptacji utworzenia Konta Klienta bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2.2.3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz hasło.

2.2.4. Usługa Elektroniczna Konto Klienta będąca składnikiem Systemu maszfakture.pl świadczona jest: (1) odpłatnie, z wyłączeniem pakietu bezpłatnego określonego warunkami wskazanymi w Cenniku, (2) przez czas oraz (3) na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.

2.2.5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maszfakture.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn. Rezygnacja z Konta Klienta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia należnych Usługodawcy płatności za korzystanie z Konta Klienta i Systemu maszfakture.pl oraz nie uprawnia Użytkownika do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Systemu maszfakture.pl.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl: (1) komputer,laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne; (2) system operacyjny Microsoft Windows (minimalna wersja Microsoft Vista); (3) środowisko Microsoft .NET Framework 4.5.2. (lub wyżej).

2.5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. CENNIK KORZYSTANIA Z SYSTEMU MASZFAKTURE.PL

3.1. Niniejszy punkt Regulaminu określa ogólne zasady odpłatności dotyczące korzystania z Systemu maszfakture.pl. Szczegółowe warunki odpłatności wskazane są w Cenniku opublikowanym na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl. Zarówno ogólne zasady wskazane w niniejszym Regulaminie, jak i szczegółowe warunki wskazane w Cenniku są wiążące dla Klienta korzystającego z Systemu maszfakture.pl.

3.2. Korzystanie z Systemu maszfakture.pl jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku, z wyłączeniem pakietu bezpłatnego określonego warunkami wskazanymi w Cenniku. W trakcie trwania abonamentu bezpłatnego Klient lub Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcjonalności Systemu maszfakture.pl przez okres oraz na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku (w szczególności w zakresie ograniczeń liczby przesyłanych Faktur Elektronicznych). Korzystanie z abonamentu bezpłatnego rozpoczyna się z chwilą utworzenia Konta Klienta i trwa jeden miesiąc, chyba że Klient lub Użytkownik skorzysta wcześniej z abonamentu odpłatnego Po upływie danego miesiąca korzystania z abonamentu bezpłatnego Klient lub Użytkownik (zarejestrowany wyłącznie jako FIRMA) ma możliwość ponownego skorzystania z pakietu bezpłatnego przez okres oraz na zasadach wskazanych powyżej (w tym celu niezbędna jest ponowna aktywacja pakietu bezpłatnego na stronie Serwisu Internetowego maszfakture.pl). Liczba kolejnych comiesięcznych odnowień korzystania z abonamentu bezpłatnego jest nieograniczona. Comiesięczną możliwość odnawiania abonamentu bezpłatnego mają wyłącznie Klienci lub Użytkownicy zarejestrowani w Systemie maszfakture.pl jako FIRMA, co jest wskazane w Cenniku.

3.3. Opłata za korzystanie z Systemu maszfakture.pl naliczana jest w modelu abonamentowym, to jest Użytkownik obowiązany do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie odpłatny wariant oraz okres korzystania z Systemu maszfakture.pl określony w Cenniku. Minimalny okres odpłatnego korzystania z Systemu maszfakture.pl wynosi trzy miesiące i ustalany jest on przez Użytkownika w trakcie wyboru wariantu korzystania z Systemu maszfakture.pl. Brak dokonania płatności uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z odpłatnych wariantów Systemu maszfakture.pl. W przypadku upływu okresu danego odpłatnego abonamentu Użytkownik posiada jedynie możliwość logowania się do Konta Klienta i Aplikacji – pozostałe funkcjonalności w tym przesyłanie Faktur Elektronicznych oraz wystawianie Faktur zostają wstrzymane (są nieaktywne) do momentu opłacenia korzystania z Systemu maszfakture.pl na kolejny okres.

3.4. Użytkownik może dokonać zakupu wyższego abonamentu (abonamentu o wyższej cenie i większej liczbie przesyłanych faktur w ramach wybranego abonamentu) w dowolnym momencie. Nowy abonament jest ważny przez okres, na jaki został zakupiony (tj. 3, 6 lub 12 miesięcy) i nie powoduje przedłużenia trwania poprzedniego abonamentu. Liczba faktur w ramach poprzedniego abonamentu zostaje zsumowana z liczbą faktur dostępnych w ramach nowego, wyższego abonamentu.

3.5. Wybranie przez Użytkownika niższego abonamentu płatnego (abonamentu o niższej cenie i mniejszej liczbie przesyłanych faktur w ramach wybranego abonamentu) powoduje zsumowanie liczby faktur w ramach poprzedniego, wyższego abonamentu z liczbą faktur dostępnych w ramach nowego, niższego abonamentu. Zakup niższego abonamentu możliwy jest w dowolnym momencie (za wyłączeniem abonamentu bezpłatnego, którego odnawianie możliwe jest wyłącznie raz w miesiącu). Nowy abonament jest ważny przez okres, na jaki został zakupiony (tj. 3, 6 lub 12 miesięcy) i nie powoduje przedłużenia trwania poprzedniego abonamentu.

3.6. Użytkownik zarejestrowany jako FIRMA może w dowolnym momencie zrezygnować z pakietu płatnego i korzystać wyłącznie z pakietu bezpłatnego. Zmiana abonamentu płatnego na abonament bezpłatny powoduje zmianę liczby faktur dostępnych w ramach poprzedniego, płatnego abonamentu na liczbę faktur dostępną w ramach abonamentu bezpłatnego. Okres ważności abonamentu bezpłatnego wynosi 30 dni. Po upływie tego terminu Użytkownik zarejestrowany jako FIRMA może ponownie skorzystać z pakietu bezpłatnego. Liczba kolejnych comiesięcznych odnowień korzystania z abonamentu bezpłatnego jest nieograniczona.

3.7. Ceny podane w Cenniku są cenami netto.

3.8. Użytkownik może dokonać płatności za korzystanie z Systemu maszfakture.pl z poziomu Konta Klienta, w zakładce dotyczącej abonamentu. Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym lub za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (płatności obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

3.9. Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub Systemu maszfakture.pl nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany okres.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU MASZFAKTURE.PL, LICENCJA

4.1. Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania przez każdego Użytkownika z Systemu maszfakture.pl (Licencja). Każdy Użytkownik korzystający z Systemu maszfakture.pl, w tym na podstawie Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu maszfakture.pl lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub na podstawie upoważnienia Klienta zgodnego z zawartą przez Klienta Umową Licencyjną dotyczącą korzystania z Systemu maszfakture.pl lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl, obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Systemu maszfakture.pl (Licencji).

4.2. Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Systemu maszfakture.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji – Użytkownik jest uprawniony do instalacji, używania, stosowania, wyświetlania lub korzystania w inny dopuszczalny sposób z Systemu maszfakture.pl zgodnie z zawartą umową o korzystanie z maszfakture.pl na dowolnej ilości swoich Urządzeń oraz przez określoną w umowie ilość Użytkowników i w zakresie określonej w umowie ilości Firm i Faktur Elektronicznych.

4.3. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony, w zakresie udzielonej Licencji do (1) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Systemie maszfakture.pl; (2) rozpowszechniania Systemu maszfakture.pl, w tym najmu Systemu maszfakture.pl lub jego kopii; (3) sublicencjonowania Systemu maszfakture.pl (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Systemu maszfakture.pl – poza przypadkiem określonym w punkcie 4.17 Regulaminu) oraz (4) do wprowadzenia Systemu maszfakture.pl do obrotu, w tym użyczenia lub najmu lub przekazywania w rozliczeniu.

4.4. Informacje, Faktury, Faktury Elektroniczne oraz Jednolite Pliki Kontrolne (JPK_VAT) są przesyłane, wystawiane lub generowane w ramach Systemu maszfakture.pl przez jego Użytkowników. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność przesyłanych informacji i wprowadzonych danych oraz za korzystanie z Systemu maszfakture.pl zgodnie z Regulaminem, w tym z Dokumentacją. Rola Systemu maszfakture.pl ogranicza się w tym wypadku do ich przekazania i udostępnienia Użytkownikowi, wystawienia lub wygenerowania za pośrednictwem Systemu maszfakture.pl. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości przesyłanych informacji, wprowadzanych danych oraz Faktur Elektronicznych lub wystawianych Faktur. Usługodawca wskazuje, iż System maszfakture.pl ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji Użytkownika.

4.5. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Systemu maszfakture.pl niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

4.6. Usługodawca nie gwarantuje, że System maszfakture.pl jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać System maszfakture.pl bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że System maszfakture.pl lub system lub sieć, na którym System maszfakture.pl jest zainstalowany i używany będą wolne od podatności na włamania lub ataki.

4.7. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz Systemu maszfakture.pl jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Systemowi maszfakture.pl obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

4.8. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Systemu maszfakture.pl jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jej dostawców. System maszfakture.pl jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. System maszfakture.pl należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Systemu maszfakture.pl lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków określonych wyraźnie w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Systemu maszfakture.pl, a także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Systemu maszfakture.pl, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaki handlowe mogą być jedynie użyte do określenia wydruku sporządzonego przez System maszfakture.pl. Takie użycie znaków handlowych nie daje jednak żadnych praw własności do znaku handlowego. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Systemu maszfakture.pl.

4.9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Systemu maszfakture.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.10. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu maszfakture.pl Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Dokumentacją dostępną na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.plw zakładce dotyczącej pomocy oraz w ramach Aplikacji w zakładce dotyczącej pomocy lub po kliknięciu klawisza F1.

4.11. Uruchomienie Systemu maszfakture.pl wymaga utworzenia Konta oraz pobrania Aplikacji i zainstalowania jej na Urządzeniu Użytkownika spełniającym warunki wymagania wskazane w Dokumentacji oraz zgodnie z informacjami podawanymi w trakcie procesu instalacji. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Systemu maszfakture.pl. Użytkownik może zainstalować nieokreśloną liczbę Aplikacji na swoich Urządzeniach w celu korzystania z Systemu maszfakture.pl.

4.12. Warunkiem zainstalowania i korzystania z Aplikacji i Systemu maszfakture.pl jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia instalację i korzystanie z Aplikacji i Systemu maszfakture.pl. Aplikacja może zostać pobrana ze strony Serwisu Internetowego maszfakture.pl Usługodawcy.

4.13. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Systemu maszfakture.pl na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz do celów określonych w Dokumentacji. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Systemu maszfakture.pl. Korzystanie z Systemu maszfakture.pl oznacza w szczególności jego instalację, uruchomienie, ładowanie, kopiowanie, używanie, pobranie, uzyskanie dostępu lub inne jego użycie lub uzyskiwanie korzyści z Systemu maszfakture.pl.

4.14. Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Systemu maszfakture.pl są dostarczane przez niezależnych producentów i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

4.15. Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Systemu maszfakture.pl przez Użytkownika. Warunkiem korzystania z Systemu maszfakture.pl jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z Systemu maszfakture.pl.

4.16. Licencja zostaje udzielona na czas określony w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.

4.17. Korzystanie z Systemu maszfakture.pl (udzielenie Licencji) jest odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.

4.18. Klient może upoważnić innego Użytkownika do korzystania z Systemu maszfakture.pl w zakresie uzyskanej Licencji. Upoważnienie innego Użytkownika do korzystania z Systemu maszfakture.pl musi być odnotowane w ramach Konta Klienta w zakładce dotyczącej pracowników Klienta. W wypadku upoważnienia przez Klienta innego Użytkownika Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z Użytkownikiem za wszelkie działania upoważnionego Użytkownika korzystającego z Systemu maszfakture.pl i Serwisu Internetowego maszfakture.pl, a Użytkownik traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie udzielonego upoważnienia.

4.19. Licencja poza przypadkiem wskazanym w punkcie poprzedzającym nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Oprogramowania i Dokumentacji.

4.20. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi i jedynie taki Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z Oprogramowania w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

4.21. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z Systemu maszfakture.pl poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maszfakture.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn. Rezygnacja z korzystania z Systemu maszfakture.pl nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia należnych Usługodawcy płatności za korzystanie z Systemu maszfakture.pl oraz nie uprawnia Użytkownika do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Systemu maszfakture.pl.

4.22. Usługodawca może udostępnić aktualizacje Systemu maszfakture.pl. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji w ramach Systemu maszfakture.pl oraz na stronie Serwisu Internetowego maszfakture.pl. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość korzystania z zaktualizowanego Systemu maszfakture.pl pod warunkiem obowiązywania obecnej Licencji. Aktualizacja jest traktowana jako część Systemu maszfakture.pl i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej.

4.23. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Użytkownik nie wypełnia lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub korzysta z Systemu maszfakture.pl w sposób naruszający Dokumentację, zawartą Umowę Licencyjną, Cennik lub w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

4.24. Usługodawca może domagać się od Użytkownika zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Systemu maszfakture.pl.

4.25. Niniejszy Regulamin ani Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Usługodawcy.

5. FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNE, PROCES ZAUFANIA UŻYTKOWNIKÓW, MODUŁ DO WYSTAWIANIA FAKTUR, MODUŁ OCR FAKTUR

5.1. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu maszfakture.pl oraz w trakcie korzystania z niego Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Dokumentacją dostępną na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl w zakładce dotyczącej pomocy oraz w ramach Aplikacji w zakładce dotyczącej pomocy lub po kliknięciu klawisza F1. Dokumentacja zawiera opis funkcjonalny funkcjonalności, korzystania, działania, procedur i elementów Systemu maszfakture.pl, w tym Konta Klienta, Aplikacji oraz Serwisu Internetowego maszfakture.pl niezbędny do prawidłowego korzystania z Systemu maszfakture.pl.

5.2. System maszfakture.pl umożliwia między innymi przesyłanie Faktur Elektronicznych między systemami księgowymi i handlowymi Firm Użytkowników oraz wystawiania i przechowywanie Faktur. Szczegółowy opis wymagań wobec Użytkowników, konieczności i procedur wyrażenia przez nich zgód na przesyłanie Faktur Elektronicznych, procesu zaufania Użytkowników między, którymi będą przesyłane Faktury Elektroniczne oraz sposoby przesyłania Faktur Elektronicznych oraz sposoby i proces wystawiania Faktur wskazane są w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl.

5.3. Usługodawca wskazuje, iż wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie Faktur Elektronicznych za pomocą Systemu maszfakture.pl jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli danego Użytkownika. Wyrażenie zgody na przesyłanie Faktur Elektronicznych aby było skuteczne z punktu widzenia Systemu maszfakture.pl musi zostać dokonane za pomocą samego Systemu maszfakture.pl. Analogicznie skuteczne z punktu widzenia Systemu maszfakture.pl cofnięcie zgody na przesyłanie Faktur Elektronicznych przez Użytkownika jest skuteczne, jedynie w przypadku gdy zostanie ono dokonane za pomocą Systemu maszfakture.pl. Wyrażenie lub cofnięcie zgody na przesyłanie Faktur Elektronicznych poza Systemem maszfakture.pl nie wywołuje skutku w samym Systemie maszfakture.pl i Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

5.4. W przypadku Użytkowników, którzy zdecydowali się na przesyłanie Faktur Elektronicznych między systemami księgowymi i handlowymi swoich Firm za pomocą Systemu maszfakture.pl, przesłanie Faktury Elektronicznej za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej stanowi jedynie podgląd, wizualizację Faktury Elektronicznej przesłanej za pomocą Systemu maszfakture.pl.

5.5. Użytkownik może korzystać z Systemu maszfakture.pl także w zakresie Modułu do wystawiania Faktur i wystawione za jego pomocą Faktury następnie przesłać z wykorzystaniem Systemu maszfakture.pl. Korzystanie z Modułu do wystawiania Faktur nie jest jednak obligatoryjne i Użytkownik ma prawo korzystać z Systemu maszfakture.pl jedynie w zakresie przesyłania Faktur Elektronicznych.

5.6. Użytkownik korzystający z Modułu do wystawiania Faktur ma możliwość generowania za jego pomocą i zgodnie z Dokumentacją Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) na podstawie informacji i danych wprowadzonych uprzednio do Systemu maszfakture.pl przez Użytkownika. Wygenerowany Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)
obejmuje Faktury wystawione przez Użytkownika za pomocą Modułu do wystawiania Faktur. Rola Systemu maszfakture.pl ogranicza się w tym wypadku do umożliwienia wygenerowania przez Użytkownika zgodnie z Dokumentacją Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) na podstawie informacji i danych wprowadzonych uprzednio przez niego do Systemu maszfakture.pl – Użytkownik następnie obowiązany jest – już poza Systemem maszfakture.pl – do jego weryfikacji ze stanem faktycznym, ewentualnej zmiany oraz złożenia (wysłania) do systemu Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości przesyłanych przez Użytkownika informacji, wprowadzanych przez niego danych oraz wygenerowanego na ich podstawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

5.7. Użytkownik może korzystać z Systemu maszfakture.pl także w zakresie Modułu OCR Faktur i odczytane za jego pomocą Faktury następnie przesłać z wykorzystaniem Systemu maszfakture.pl do systemów handlowych i księgowych. Użytkownik przed przesłaniem Faktur ma możliwość sprawdzenia, uzupełnienia lub poprawienia odczytanych danych za pomocą Modułu OCR Faktur. Korzystanie z Modułu OCR Faktur nie jest jednak obligatoryjne i Użytkownik ma prawo korzystać z Systemu maszfakture.pl jedynie w zakresie przesyłania Faktur Elektronicznych.

5.8. Użytkownik jest świadomy, że Moduł OCR Faktur korzysta z rozwiązań technologicznych dostarczanych przez Skanuj.to z o.o. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem swojego zintegrowanego systemu informatycznego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/ oraz zgodnie z regulaminem tego systemu zamieszczonym na w/w stronie internetowej, do którego zapoznania i zaakceptowania zobowiązany jest Użytkownik przed skorzystaniem z modułu. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Modułu OCR Faktur zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z regulaminem zintegrowanego systemu informatycznego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/. Usługodawca odpowiada w stosunku do Użytkownika za działanie zintegrowanego systemu informatycznego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/ na takich samych zasadach jak podmiot dostarczający ten system, chyba że niniejszy Regulamin przewiduje mniejszą lub wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy. Szczegółowy spis wymagań, instalacji, funkcjonalności i usług dostępnych w ramach tego modułu wskazany jest w Dokumentacji, na stronach Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz pod adresem internetowym https://www.skanuj.to/,w tym w regulaminie zamieszczonym na tej stronie.

6. KLIENT, UŻYTKOWNIK

6.1. Każdy Użytkownik korzystający z Systemu maszfakture.pl na jakiejkolwiek podstawie, w tym na podstawie Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Systemu maszfakture.pl lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub na podstawie upoważnienia przez Klienta zgodnego z zawartą przez Klienta Umową Licencyjną dotyczącą korzystania z Systemu maszfakture.pl lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego maszfakture.pl, obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Systemu maszfakture.pl (Licencji).

6.2. Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz Systemu maszfakture.pl. Klient ma możliwość upoważnienia innego Użytkownika do korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl oraz Systemu maszfakture.pl w zakresie przyznanego mu dostępu, w tym przyznania dostępu do swojego Konta Klienta na określonych przez siebie zasadach w odrębnej umowie zawartej z takim Użytkownikiem. Umowa zawierana między Klientem, a Użytkownikiem oraz przyznane upoważnienie, ich zakres oraz cel nie może naruszać niniejszego Regulaminu. Użytkownik, któremu Klient przyznał dostęp do swojego Konta Klienta traktowany jest jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

6.3. Przyznanie dostępu do swojego Konta Klienta przez Klienta może nastąpić na zasadach wskazanych w Dokumentacji, w szczególności przyznanie dostępu może się odbyć w ramach Konta Klienta albo poprzez przyznanie innemu Klientowi dostępu do swojego Konta Klienta.

6.4. Klient ponosi solidarnie z Użytkownikiem pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta Klienta i Systemu maszfakture.pl przez upoważnionego przez niego Użytkownika, w szczególności Klient obowiązany jest ponieść wszelkie opłaty powstałe w związku z korzystaniem z Konta Klienta i Systemu maszfakture.pl przez takiego Użytkownika.

6.5. Klient, który upoważnia innego Użytkownika do korzystania z Systemu maszfakture.pl obowiązany jest związać takiego Użytkownika niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez niego niniejszego Regulaminu. Klient ponosi solidarnie z Użytkownikiem pełną odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu przez upoważnionego przez niego Użytkownika.

7. OGRANICZONA GWARANCJA NA SYSTEM MASZFAKTURE.PL

7.1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że System maszfakture.pl będzie działał zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, przy założeniu, że System maszfakture.pl jest użytkowany zgodnie z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją oraz na zalecanej konfiguracji sprzętowej. Nieistotne różnice wydajności Systemu maszfakture.pl w stosunku do opisu w Dokumentacji nie stanowią prawa do reklamacji. Ta ograniczona gwarancja nie dotyczy uaktualnień, wstępnych (beta) wersji Systemu maszfakture.pl, wersji nie do odsprzedaży (NFR) Systemu maszfakture.pl. Jeżeli System maszfakture.pl nie zachowuje się zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy i jedyne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wobec Użytkownika polega na, zależnie od wyboru Usługodawcy, naprawie Systemu maszfakture.pl lub zwrocie uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję na System maszfakture.pl, w sumie nie więcej jednak niż wartość opłat uiszczonych za ostatni rok korzystania z Systemu maszfakture.pl. Powyższe uprawnienia nie wykluczają dochodzenia roszczeń na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

7.2. Powyższa ograniczona gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zobowiązanie Usługodawcy i jego dostawców w razie złamania warunków Umowy Licencyjnej. Usługodawca i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Systemu maszfakture.pl. Poza postanowieniami powyższej gwarancji, i dla jakichkolwiek innych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, niezależnie od tego czy mogą one być uchylone przez lokalne prawodawstwo, Usługodawcy i jej dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań. Postanowienia niniejszego punktu nie wygasają wraz z zakończeniem (z jakiejkolwiek przyczyny) Umowy Licencyjnej, co jednakowoż nie daje Użytkownikowi prawa do dalszego korzystania z Systemu maszfakture.pl po zakończeniu Umowy Licencyjnej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Usługodawca licencjonuje System maszfakture.pl w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Systemu maszfakture.pl, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

8.2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję na System maszfakture.pl, w sumie nie więcej jednak niż wartość opłat uiszczonych za ostatni rok korzystania z Systemu maszfakture.pl. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za reklamacje związane z działaniem Oprogramowania, ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego maszfakture.pl na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.2. Reklamacje Użytkownik może składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:

9.2.1. pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn;

9.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maszfakture.pl;

9.3. Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

9.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

10.1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności oraz do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, finansowych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i know-how Usługodawcy oraz jego dostawców uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub Systemu maszfakture.pl.

10.2. Obowiązek nie ujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy nie dotyczy informacji:

10.2.1. których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,

10.2.2. podanych wcześniej przez Usługodawcę do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych,

10.3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub Systemu maszfakture.pl.

10.4. Informacje dotyczące Usługodawcy, o których Użytkownik powziął wiadomość przy lub w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego maszfakture.pl lub Systemu maszfakture.pl nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu.

11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

11.1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

11.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

11.3. W wypadku usunięcia, odinstalowania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z Systemu maszfakture.pl Klientowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.

11.4. Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nie reeksportowanie Systemu maszfakture.pl, jego części ani żadnego procesu lub usługi będących bezpośrednim elementem Systemu maszfakture.pl (zwanych dalej wspólnie „Składnikami Zastrzeżonymi”), do żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez Polskę, ani do żadnego przedstawiciela narodowości któregokolwiek z tych krajów, bez względu na miejsce jego przebywania, który zamierza przekazać lub przesłać Składniki Zastrzeżone z powrotem do tego kraju. Wszelkie prawa do użytkowania Systemu maszfakture.pl są udzielane wyłącznie przy założeniu, że tracą one moc, w przypadku złamania powyższych zastrzeżeń.

11.5. Użytkownik korzystający z Aplikacji wyraża zgodę na przesyłanie z niej do Usługodawcy komunikatów serwisowych (zgłoszeń/logów) powstałych w trakcie korzystania przez niego z Aplikacji. Przysłane komunikaty serwisowe służą jedynie poprawie działania Aplikacji i Systemu maszfakture.pl. Komunikaty te mają charakter zbiorczy i anonimowy, to jest nie zawierają cech pozwalających na identyfikację Użytkowników, czy też treści przez nich wprowadzanych w ramach Aplikacji i Systemu maszfakture.pl.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy maszfakture.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

12.2. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone

12.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12.4. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie

12.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

12.6. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone przepisami prawa, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.