maszfakture.pl | Elektroniczna faktura, elektroniczne faktury

Elektroniczna faktura, elektroniczne faktury

Już od 2013 r. elektroniczna faktura może w pełni zastępować papierową. Ważna jest bowiem nie forma, ale treść tego dokumentu. Co powinno się znaleźć w e-fakturze, aby mogła być uznana za wiążącą?

Dokładne dane na temat tego, co ma zawierać faktura elektroniczna, znajdują się w Ustawie o VAT. Zgodnie z nią, osoba otrzymująca e-fakturę, powinna znaleźć na niej takie informacje jak:

 • data wystawienia,
 • numer identyfikujący fakturę, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
 • dane podatnika i nabywcy towarów lub usług (nazwa lub imiona i nazwiska oraz ich adresy),
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem, że taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi – netto,
 • kwoty rabatów, o ile nie uwzględniono ich w cenie jednostkowej netto,
 • wartość sprzedaży netto, czyli wartość objętych transakcją dostarczonych towarów lub wykonanych usług, bez kwoty podatku,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, uwzględniająca podział na sprzedaż zwolnioną od podatku i sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.
Jak widać, elektroniczne faktury praktycznie niczym się nie różnią od tych tradycyjnych. Brakuje na nich tylko podpisu i pieczątki, których de facto nie wymaga od nas ustawodawca. Warto wiedzieć, że faktury elektroniczne można dostarczać bez uzyskiwania specjalnej zgody.

Sprawdź, dlaczego do obiegu elektronicznych faktur Twoja firma powinna używać maszfakture.pl!